Apr
28
กทม.มอบเครื่องช่วยฟังแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยิน

ทม.มอบเครื่องช่วยคนแก่หูตึงไปแจ้งที่ศูนย์สาธารณสุขฯใกล้บ้าน ปีนี้นำร่องแจก 600 ราย จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในพื้นที่ มีสัดส่วนของผู้สูงอายุกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมด รวมจำนวนกว่า 900,000 คนนั้น ทำให้ กทม.ต้องวางระบบการดูแลประชากรสูงอายุให้เกิดความเหมาะสม ส่งเสริมสุขภาพร่างกายในด้านต่างๆ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

โดยหนึ่งในปัญหาของประชากรสูงอายุ คือ ปัญหาด้านการได้ยิน ซึ่งส่งผลต้อการใช้ชีวิตประจำวันในหลายๆ ด้าน ดังนั้น ผู้ว่าฯกทม. จึงได้กำหนดนโยบายคืนการได้ยินให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการได้ยิน โดยวางแนวทางนำร่อง มอบเครื่องช่วยฟัง 600 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการได้ยินเข้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามกรอบเวลา 100 วัน เพื่อดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตามกทม.ได้ทำการสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการได้ยินในพื้นที่ต่างๆโดยศูนย์สาธารณสุขทั้ง 68 แห่งที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขตเป็นผู้สำรวจ เบื้องต้นมีผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการได้ยินและแจ้งความต้องการรวม 4,000 ราย แต่เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดถึงความรุนแรงของปัญหาในการได้ยินทำให้เหลือผู้สูงอายุที่ต้องใช้เครื่องช่วยฟังรวม1,300ราย ซึ่งเบื้องต้น กทม.ได้จัดหาเครื่องช่วยฟังนำร่องโดยจะเริ่มมอบให้ผู้สูงอายุในวันที่ 8 พ.ค.2561 นี้ จำนวน 115 ราย และจะทยอยมอบให้ครบ 600 ราย ภายในปลายปี61นี้ส่วนจำนวนที่เหลืออีกกว่า 700 รายนั้น กทม.จะเร่งดำเนินการจัดหาเครื่องช่วยฟังมอบให้ภายในระยะเวลา 1 ปีต่อไป ทั้งนี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุรายอื่นๆ ที่มีปัญหาด้านการได้ยินและประสงค์ได้เครื่องช่วยฟังนั้น ก็สามารถแจ้งลงทะเบียนกับ กทม.ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่งทั่วพื้นที่ ซึ่งกทม.จะดำเนินการคัดกรองตามแนวทางที่กำหนดและเร่งจัดหาเครื่องช่วยฟังคืนการได้ยินให้ผู้สูงอายุตามลำดับต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth