Mar
07
อำนาจเจริญเตือนระวังไข้เลือดออก

อำนาจเจริญ มีฝนตกประปรายต่อเนื่อง แม้จะไม่มีผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก ไม่อาจนิ่งนอนใจได้ จึงกำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น นพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อำนาจเจริญ กล่าวว่า ช่วงนี้ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ มีฝนตกประปรายต่อเนื่อง แม้จะไม่มีผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก ไม่อาจนิ่งนอนใจได้

จึงกำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะชาวสวนยางพารา ให้คว่ำถ้วยรองน้ำยางที่ไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากช่วงนี้ เป็นช่วงปิดหน้ายาง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ลดการป่วยจาก 3 โรค จากยุงลาย คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ประกอบด้วย 1.เก็บบ้านให้สะอาด โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลาย 2.เก็บขยะ เศษขยะรอบบ้านทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บสำรวจ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายไปวางไข่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth